OPDRACHT >> 6. Lees: “Basistermen en Definities”

BASISTERMEN EN DEFINITIES

Een sociale persoonlijkheid is vaak zo in beslag genomen door zijn eigen problemen, dat hij niet kan zien dat er mogelijkheden tot verbetering zijn. Zijn tegenslagen en moeilijkheden zijn voor hem gaan betekenen dat “het leven zo in elkaar zit” of dat “de dingen nu eenmaal zo gaan”. Hij vermoedt niet dat er zoiets als anti-sociale persoonlijkheden bestaan of dat er een (of meer dan een) bezig is hem het leven zuur te maken.

Een Potentiële Bron van Moeilijkheden kent perioden in zijn leven dat het goed met hem gaat.

Maar wanneer hij onder de invloed komt van een Suppressieve Persoon...

...begint het minder goed met hem te gaan. Hij kan ziek worden of ongelukken krijgen en het kan in het algemeen minder goed met hem gaan in het leven.

Om zich ervan bewust te worden dat er een dergelijke situatie bestaat, moet men begrijpen wat die situatie inhoudt. Hieronder volgen de basistermen en definities die verband houden met het opsporen van en op de juiste wijze omgaan met anti-sociale persoonlijkheden en degenen die onder hun invloed staan. Deze termen moet iemand begrijpen om suppressie in zijn eigen leven met succes aan te pakken en op te lossen.

Suppressieve Persoon (afgekort “SP”). Iemand die erop uit is om elke activiteit of groep die verbetering nastreeft “te onderdrukken” of de kop in te drukken. Een Suppressieve Persoon onderdrukt andere mensen in zijn omgeving. Dit is de persoon wiens gedrag gericht is op het veroorzaken van rampspoed. “Suppressieve Persoon” of “onderdrukker” zijn andere benamingen voor de “Anti-sociale Persoonlijkheid”.

Potentiële Bron van Moeilijkheden (afgekort “PTS” van Eng. Potential Trouble Source). Iemand die op een of andere manier in contact staat met, en negatief beïnvloed wordt door een Suppressieve Persoon. Hij wordt een Potentiële Bron van Moeilijkheden genoemd, omdat hij een hoop moeilijkheden voor zichzelf en voor anderen kan veroorzaken.

Het is geen aanwijzing dat iemand een Potentiële Bron van Moeilijkheden is, wanneer die persoon geïntimideerd lijkt of niet vrolijk is of moeilijkheden met zijn baas heeft. Dat zijn niet de dingen die erop wijzen dat iemand een Potentiële Bron van Moeilijkheden is. De aanwijzingen zijn heel nauw omschreven.

De Potentiële Bron van Moeilijkheden staat in contact met een Suppressieve Persoon die antagonistisch tegenover hem is. De Suppressieve Persoon verhindert de Potentiële Bron van Moeilijkheden om in het leven te functioneren. Daarom kan het met de Potentiële Bron van Moeilijkheden goed gaan in het leven of in een bepaalde activiteit, maar wanneer hij oploopt tegen of beïnvloed wordt door de Suppressieve Persoon – die hemzelf of zijn prestaties op de een of andere manier invalideert of kleineert – dan gaat het minder goed met hem.

Met een Potentiële Bron van Moeilijkheden gaat het nu eens goed en dan weer niet goed, en dan weer goed en dan weer niet goed. Wanneer het niet goed met hem gaat, is hij soms ziek.

Iemand die in zo’n situatie verkeert, jojoot. De term jojoën betekent omhooggaan en weer naar beneden gaan – het gaat beter met iemand en dan weer slechter, en dan weer beter en dan weer slechter.

Er is nog een aanwijzing dat iemand een Potentiële Bron van Moeilijkheden is: in de aanwezigheid van suppressie, maakt iemand fouten. Als een persoon fouten maakt of domme dingen doet, dan is dat het bewijs dat er in die omgeving een Suppressieve Persoon is.

Mensen die een Potentiële Bron van Moeilijkheden zijn kunnen worden ingedeeld in verschillende types. De basistypes volgen hieronder.

Potentiële Bron van Moeilijkheden Type I

Het eerste type Potentiële Bron van Moeilijkheden is iemand die in zijn huidige omgeving in contact staat met of in een bepaalde relatie staat tot een Suppressieve Persoon. “In een bepaalde relatie staan tot iemand” wil zeggen: vanwege een bepaalde band bij iemand in de buurt zijn of met iemand in communicatie zijn, zoals vanwege een familieband, of vanwege een sociale of zakelijke band.

Iemand die Potentiële Bron van Moeilijkheden Type I is, heeft in zijn huidige omgeving een Suppressieve Persoon die hem probeert te kleineren of te invalideren.

Een kunstenaar kan een “vriend” in zijn buurt hebben die in werkelijkheid een Suppressieve Persoon is, steeds bezig om zijn werk en zijn ambities te invalideren. Die kunstenaar loopt de kans ziek te worden of zijn werk op te geven.

Een ondernemer die een Suppressieve Persoon als compagnon heeft, zal jojoën en mogelijk fouten in zijn werk maken, tegenslag ondervinden of ziek worden.

Iemand die in nauw contact staat met een persoon die ertegen is dat hij naar zelfverbetering streeft, is een Potentiële Bron van Moeilijkheden.

Iemand kan bezig zijn met activiteiten waardoor hij zijn bekwaamheden kan vergroten en verbetering kan brengen in zijn leven en dat van anderen. Ook zo iemand kan in contact staan met een Suppressieve Persoon. Deze zal niet alleen de op verbetering gerichte activiteiten aanvallen, maar ook de mensen die erbij betrokken zijn, omdat een onderdrukker doodsbang is voor iedereen die bezig is sterker of bekwamer te worden.

Mensen die (bijvoorbeeld door huwelijks- of familiebanden) in nauw contact staan met personen van wie bekend is dat ze een antagonistische houding hebben tegenover op verbetering gerichte activiteiten, zijn daarom een Potentiële Bron van Moeilijkheden. In de praktijk staan deze mensen voortdurend onder druk van anderen die een zodanige invloed op hen hebben, dat ze weinig vooruitgang boeken of verbetering ondervinden. Hun aandacht is er geheel en al op gericht om de antagonistische persoon van zijn ongelijk te overtuigen.

Potentiële Bron van Moeilijkheden Type II

Iemand is een Potentiële Bron van Moeilijkheden Type II wanneer er door iemand of iets in zijn huidige omgeving een vroegere suppressie wordt gerestimuleerd. Wanneer iemand gerestimuleerd wordt, is er als gevolg van gelijksoortige omstandigheden in het heden een nare herinnering uit het verleden gereactiveerd. Deze omstandigheden benaderen de omstandigheden uit het verleden, waardoor de persoon de pijn en emoties kan ervaren die in de vroegere herinnering zijn opgeslagen. Wanneer iemand een Type II is, hoeft hij de Suppressieve Persoon niet eens te zien om een Potentiële Bron van Moeilijkheden te worden; hij kan al een Potentiële Bron van Moeilijkheden worden door alleen maar iets te zien dat hem aan de onderdrukker doet denken.

Iemand is een Potentiële Bron van Moeilijkheden Type II wanneer hij door iemand of iets in zijn omgeving herinnerd wordt aan een Suppressieve Persoon in zijn verleden. De werkelijke Suppressieve Persoon is niet in het heden aanwezig, maar zijn invloed wordt desondanks gevoeld.

Als iemand bijvoorbeeld vroeger door een postbode is onderdrukt, is het al voldoende wanneer hij een brievenbus ziet om te veroorzaken dat hij jojoot, ook al is de postbode niet eens in de buurt.

Een Type II heeft altijd een ogenschijnlijke onderdrukker die niet zijn echte onderdrukker is; hij verwart die twee met elkaar en gedraagt zich alleen als een Potentiële Bron van Moeilijkheden vanwege de restimulatie, niet vanwege de suppressie.

Het is ook belangrijk om te weten dat een onderdrukker altijd een persoon, een wezen of een groep personen is. De onderdrukker is niet een situatie of een probleem, of een conclusie, beslissing of voornemen van de persoon zelf.

De behandeling van een Type II bestaat uit specifieke Scientology processen. Processen zijn precies omschreven series vragen of opdrachten die worden gesteld of gegeven door een getrainde beoefenaar van Scientology. Het doel ervan is iemand te helpen dingen over zichzelf te weten te komen en zijn toestand te verbeteren. De Scientology processen die de Type II ontvangt, helpen hem om de onderdrukker te lokaliseren en heffen de al te grote invloed die de Suppressieve Persoon op de Potentiële Bron van Moeilijkheden had, volledig op.

Potentiële Bron van Moeilijkheden Type III

In dit geval is de schijnbare Suppressieve Persoon over de hele wereld verspreid en bestaat vaak uit meer mensen dan er zijn, omdat de persoon soms geesten of demonen om zich heen heeft en dat zijn alleen maar nog meer schijnbare Suppressieve Personen; het zijn ook geen echte maar ingebeelde wezens.

Iemand die Potentiële Bron van Moeilijkheden Type III is, staat ook onder invloed van een onderdrukker uit zijn verleden, maar hij ziet in zijn huidige omgeving overal onderdrukkers.

De Potentiële Bron van Moeilijkheden Type III vindt men hoofdzakelijk in psychiatrische inrichtingen. Men kan hem het beste helpen door hem een veilige omgeving te bieden en voor rust en stilte te z”en; men geeft hem geen enkele behandeling van mentale aard. Wel moet hij alle medische zorg ontvangen die hij nodig mocht hebben, maar deze moet mild van karakter zijn.

Iemand die PTS is, is dikwijls zelf de laatste persoon die daarvan een vermoeden heeft. Hij kan het tijdelijk geworden zijn of kortstondig. En misschien is hij het in heel lichte mate geworden. Of hij kan heel PTS zijn en dit reeds lang geweest zijn. De allereerste stap bij het aanpakken van deze situatie is daarom begrip te krijgen van de grondbeginselen van de technologie met betrekking tot Potentiële Bronnen van Moeilijkheden en Suppressieve Personen, zodat de toestand kan worden opgelost.

En die kan worden opgelost.

beïnvloed door restimulatie, het opnieuw beleven van gevoelens uit een onplezierige herinnering uit het verleden omdat de omstandigheden in het heden sterke overeenkomsten vertonen met de onplezierige herinnering uit het verleden.

iemand die op de een of andere manier in contact staat met een suppressieve persoon en hierdoor negatief wordt beïnvloed. Hij wordt een potentiële bron van moeilijkheden genoemd, omdat hij de mogelijkheid (potentieel) heeft een hoop moeilijkheden voor zichzelf en voor anderen te veroorzaken.