HET HUWELIJK

VERKLARENDE WOORDENLIJST
BIJ DE CURSUS
achterhoudsel:

een onuitgesproken, niet bekendgemaakte overtreding tegen een morele code waaraan een persoon is gebonden; een overt die een persoon heeft gepleegd waar hij of zij niet over praat. Elk achterhoudsel komt na een overt.

affiniteit:

liefde, houden van of een andere emotionele houding; de mate van houden van. De basisdefinitie van affiniteit is het idee van afstand, in goede of in slechte zin.

assist:

een “assist” is een actie die kan worden ondernomen om een in het heden aanwezig ongemak te verlichten en iemand te helpen om sneller van een ongeluk, ziekte of emotionele schok te herstellen.

auditing:

een speciale vorm van persoonlijke counseling, uniek in Scientology, die een individu helpt om naar zijn eigen bestaan te kijken en zijn vermogen verbetert om wat hij is en waar hij is onder ogen te zien. Auditing is een precieze, grondig gesystematiseerde activiteit met exacte procedures.

auditor:

iemand die getraind en gekwalificeerd is om Scientology auditingprocedures op iemand toe te passen zodat hij er baat bij heeft. Het woord komt van het Latijnse audire, wat “luisteren” betekent. Zie ook auditing in deze Verklarende Woordenlijst.

bevestigen:

(iemand) een bevestiging geven. Zie ook bevestiging.

bevestiging:

iets dat gezegd of gedaan wordt om iemand anders te laten weten dat zijn bewering of daad opgemerkt, begrepen en ontvangen is.

blokkendozen:

een referentie aangaande de blokjes die gebruikt worden in psychologische testen, bij welke de persoon bepaalde verzochte acties met de blokjes (meestal gekleurd) doet, om zogenaamd zijn geestelijke gesteldheid te testen.

breuk:

het schenden of overtreden van een wet, overeenstemming of gedragscode.

communicatie:

de uitwisseling van ideeën door een ruimte heen.

communicatielijn:

de lijn of route waarlangs een communicatieboodschap van de ene persoon naar de andere reist.

communicatievertraging:

de tijd die verloopt tussen het moment van het stellen van een vraag en het moment waarop die specifieke vraag beantwoord wordt door degene aan wie de vraag gesteld was.

derde partij:

iemand die via onjuiste berichten moeilijkheden creëert tussen twee mensen, een persoon en een groep, of tussen twee groepen.

drijfveer:

een drijfveer is de drang tot voortbestaan op een bepaald gebied van het leven. Er zijn acht drijfveren: de eerste, zelf; de tweede, seks en het gezin; de derde, groepen; de vierde, de mensheid; de vijfde, levensvormen; de zesde, het fysisch universum; de zevende, spirituele wezens; en de achtste, het Opperwezen.

emancipatie:

de actie of het proces van iemand vrij maken of iemand bevrijden van zijn belemmeringen.

gelijkwaardigheid:

de staat of conditie van gelijk zijn, of op hetzelfde niveau zitten; gelijkheid.

heden, het:

de tijd die er nu is en bijna zo snel als hij wordt waargenomen, weer verleden tijd wordt. Het is een term die hier ook toegepast wordt om de omgeving waar iemand nu in is, mee aan te geven.

in het huwelijksbootje stappen:

iemand trouwen zonder waarschuwing.

inktvlekken:

een aantal onregelmatige patronen die door inktvlekken op papier zijn gevormd. Inktvlektesten worden in psychologische persoonlijkheidstesten gebruikt door de persoon te laten beschrijven wat zo'n inktvlek suggereert of waar hij op lijkt om daarna de antwoorden als een veronderstelde leidraad tot zijn persoonlijkheid te analyseren.

kiel:

een sterke balk van hout of metaal in het midden van de bodem van een schip of boot.

klippen, op de:

in grote moeilijkheden met grote kans van mislukking. Dit is een term die uit de scheepvaart komt: een schip dat op de klippen loopt zal snel in stukken slaan, tenzij het weer gaat drijven of eraf getrokken wordt.

knikkers:

kleine harde balletjes, gewoonlijk van glas en gebruikt in kinderspelletjes. Humoristisch gebruikt waarbij wordt gerefereerd aan de figuurlijke betekenis van gezond verstand of geestelijke gezondheid, zoals in het Amerikaanse idioom je knikkers verliezen, wat betekent gek worden.

knoppen gaan, naar de:

verloren, verwaarloosd, kapot of vergeten raken.

lapmiddel(en):

middel waardoor een gebrek slechts gelapt, niet afdoende hersteld wordt; onvoldoende verbetering. Figuurlijk gebruikt.

non sequitur:

de ene stap volgt niet op de vorige maar is anders en hangt nergens mee samen. Letterlijk betekent non sequitur dat “het er niet op volgt.”

onenigheid:

gebrek aan harmonie of overeenstemming.

overt:

een schadelijke daad of een overtreding van de morele code van een groep. Een overt is niet alleen maar schade toebrengen aan iets of iemand anders: een overt is iets doen of verzuimen iets te doen, waardoor het minste goed wordt gedaan voor het kleinste aantal drijfveren, dan wel de meeste schade wordt berokkend aan het grootste aantal drijfveren.

overtredingen:

daden die wetten of morele codes geweld aandoen.

postulaat:

een conclusie, besluit of voornemen over iets. “Postuleren” – iets laten gebeuren of iets in het leven roepen door er een conclusie over te trekken, er een beslissing over te nemen of een oplossing voor te bedenken.

redenaties:

de onderliggende redenering of het principe dat een verklaring vormt voor een bepaald actieverloop of een uiteenzetting van deze redenering of deze principes.

Scientology:

Scientology is een praktische religie die zich met de studie van kennis bezighoudt die door de toepassing van haar technologie de gewenste veranderingen in de condities van het leven kan teweegbrengen. Zij is in iets meer dan dertig jaar ontwikkeld door Dhr. L. Ron Hubbard. De term Scientology komt van het Latijnse scio (weten in de meest volledige betekenis van het woord) en het Griekse woord logos (studie van). Scientology wordt verder gedefinieerd als “de studie en behandeling van het spirituele wezen in relatie tot zichzelf, universa en andere levensvormen”.

stemrecht:

het recht om te stemmen, speciaal voor een politieke verkiezing.

technologie:

met technologie wordt gedoeld op de toepassingsmethoden van een kunst of wetenschap in tegenstelling tot louter kennis van de wetenschap of kunst zelf. In Scientology, refereert de term technologie naar de toepassingsmethoden van Scientology principes om de functies van het verstand te verbeteren en om de potentiële vermogens van het spirituele wezen te rehabiliteren, ontwikkeld door L. Ron Hubbard.

trauma:

emotionele spanning of stoornis.