INTEGRITEIT EN EERLIJKHEID

VERKLARENDE WOORDENLIJST
BIJ DE CURSUS
aberratie:

een afwijking van rationeel denken of gedrag; irrationeel denken of gedrag. Het betekent in feite zich vergissen, fouten maken of meer specifiek: gefixeerde ideeën hebben die niet waar zijn. Het woord wordt ook gebruikt in zijn wetenschappelijke betekenis. Het betekent afwijken van een rechte lijn. Als een lijn van A naar B zou gaan, dan zou die wanneer hij geaberreerd is van A naar een of ander punt gaan, naar een ander punt, naar een ander punt, naar een ander punt, naar een ander punt om uiteindelijk bij B aan te komen. In zijn wetenschappelijke betekenis gebruikt, zou het ook het gebrek aan rechtstreeksheid of onbetrouwbare waarneming betekenen, zoals bijvoorbeeld een man die een paard ziet maar denkt dat hij een olifant ziet. Geaberreerd gedrag zou verkeerd gedrag zijn of gedrag dat niet op rede is gebaseerd. Aberratie is het tegenovergestelde van geestelijke gezondheid. Uit het Latijn, aberrare, afwijken van; Latijn, ab, weg van, errare, dwalen.

achterhoudsel:

een onuitgesproken, niet bekendgemaakte overtreding tegen een morele code waaraan een persoon is gebonden; een overt die een persoon heeft gepleegd waar hij of zij niet over praat. Ieder achterhoudsel komt na een overt.

affiniteit:

liefde, houden van of een andere emotionele houding; de mate van houden van. De basisdefinitie van affiniteit is het idee van afstand, hetzij in goede, hetzij in slechte zin.

afgewezen vrouw:

een vrouw van wie de liefde is afgewezen, of die denkt dat haar waarde of waardigheid is aangetast, gekleineerd, etc.. Niemand is razender en woedender dan zo’n vrouw.

afzonderen:

zich terugtrekken van iemand anders, van een groep enz. en zich terugtrekken van iedere vorm van betrokkenheid ermee.  

als-isheid:

de toestand waarin een persoon iets exact ziet zoals het is, zonder enige vervorming of leugens, op welk moment het zal verdwijnen en ophouden te bestaan.

alter-isheid:

een veranderde of gewijzigde realiteit van iets. Zie ook realiteit in deze Verklarende Woordenlijst.

axioma's:

beschrijvingen van natuurwetten die vergelijkbaar zijn met de wetten van de natuurwetenschappen.

bevestigen:

(iemand) een bevestiging geven, iets zeggen of doen om iemand anders te laten weten dat zijn bewering of daad opgemerkt, begrepen en ontvangen is.

confronteren:

onder ogen zien zonder terug te deinzen of te vermijden. Het vermogen om te confronteren is in feite het vermogen om er op je gemak te zijn en waar te nemen.

Constitutie:

een document dat de fundamentele wetten van de Verenigde Staten bevat dat van kracht werd op 4 maart 1789. Het legt de vorm van de nationale regering vast en definieert de rechten en de vrijheden van het Amerikaanse volk.

determinisme:

keuzevrijheid; vrijheid om een beslissing te kunnen nemen; het vermogen om zelf te bepalen wat men doet of gaat doen.

druist in tegen:

is in directe, krachtige tegenspraak met of in strijd met.

duistere praktijken:

een serie van acties of een georganiseerde campagne die kwaadwillig oneerlijk of opzettelijk schadelijk is.

ethiek:

de acties die een individu neemt ten aanzien van zichzelf om bepaald gedrag of een situatie waar hij mee te maken heeft te corrigeren, omdat het in strijd is met de idealen en het belang van zijn groep. Het is iets persoonlijks. Wanneer iemand ethisch is of “zijn ethiek ‘in’ heeft”, is dat uit eigen beweging en wordt dat door hemzelf gedaan.

Hershey:

Milton Hershey (1857–1945), Amerikaans zakenman en filantroop die de fabriek oprichtte die later de grootste producent van chocoladeproducten ter wereld werd. In 1903 bouwde Hershey een fabriek in Pennsylvania om goedkope chocoladerepen te produceren; de zaken gingen zo goed dat “Hershey” in de VS nagenoeg synoniem werd met chocolade. Om in zijn constante behoefte aan betrouwbare arbeiders te voorzien begon hij met de bouw van een heel stadje in de nabijheid van de fabriek, met inbegrip van scholen, winkels, recreatiemogelijkheden en een groot amusementspark. In 1909 zette hij een handelsschool voor weesjongens op. Hershey werd vaak bekritiseerd vanwege zijn paternalisme en vanwege het besturen van een “bedrijfsstad”.

hocus-pocus:

een onnodig mysterieuze of ingewikkelde activiteit of gepraat om bedrog te verhullen.

leidende principes:

de hoofdbestanddelen of belangrijkste onderwerpen ergens van.

mechanische definitie:

“mechanisch” genoemd omdat het in termen van afstand en positie wordt gedefinieerd. Mechanisch betekent hier het interpreteren of uitleggen van de verschijnselen van het universum door te verwijzen naar fysieke krachten; mechanistisch. Mechanisch slaat ook op “werken of functioneren als een machine – automatisch”. Een “mechanische definitie” zou dus een definitie zijn die wordt weergegeven door middel van de begrippen van ruimte of locatie, zoals, “de auto die bij de oude eik staat” of “de man die in het grote huis woont”. Hier zijn “de oude eik” en “het grote huis” vaste voorwerpen en de losse voorwerpen (“auto” en “man”) zijn een soort gezichtspunt. Je identificeert zo de dingen door middel van locatie.

misbegrepen woord:

een woord dat niet is begrepen, of verkeerd is begrepen.

motivator:

een agressieve of destructieve daad die de persoon of een deel van het leven te verduren krijgt. De reden dat het een “motivator” heet, is omdat die iemand ertoe beweegt om wat men is aangedaan te vergelden – het vormt de “motivatie” tot een nieuwe overt.

neergaande spiraal:

hoe slechter iets wordt, hoe meer aanleg het heeft om slechter te worden. Spiraal verwijst hier naar een steeds sneller wordende neergaande beweging, die een gestage verslechtering van de toestand markeert, en waarvan wordt verondersteld dat hij de vorm van een spiraal aan neemt. De uitdrukking komt uit de luchtvaart waar het gebruikt wordt om het verschijnsel te beschrijven van een vliegtuig dat daalt en steeds kleinere cirkels maakt, zoals bij een ongeluk of een staaltje stuntvliegen, wat kan leiden tot verlies van controle en neerstorten als het niet wordt gecorrigeerd.

Newtons natuurkundige wet van de wisselwerking:

een verwijzing naar de derde van de drie wetten van beweging die door de Engelse wetenschapper en wiskundige Sir Isaac Newton (1642–1727) werden geformuleerd. De wet van de wisselwerking gaat over de krachten van actie en reactie (de twee krachten die de wisselwerking tussen twee voorwerpen vormen): wanneer een voorwerp een kracht op een tweede voorwerp uitoefent, oefent het tweede voorwerp een gelijke kracht in de tegenovergestelde richting op het eerste uit.

”Onrustig slaapt degene met een schuldig geweten”:

een persoon met een slecht geweten slaapt slecht doordat hij zich zorgen maakt; een variatie op het citaat, “Onrustig slaapt het hoofd dat de kroon draagt” uit het toneelstuk Koning Hendrik IV door William Shakespeare (1564–1616), wat suggereert dat de persoon die grote verantwoordelijkheid draagt, zoals die van een koning, niet kan slapen als resultaat van constante bezorgdheid.

overt:

een schadelijke daad of een overtreding van de morele code van een groep. Een overt is niet alleen maar schade toebrengen aan iets of iemand anders: een overt is iets doen of verzuimen iets te doen, waardoor het minste goed wordt gedaan voor het kleinste aantal mensen of levensgebieden dan wel de meeste schade wordt berokkend aan het grootste aantal mensen of levensgebieden.

passeren:

aan de juiste terminal in een hiërarchie voorbijgaan.

realiteit:

dat wat er schijnt te zijn. Realiteit is in principe overeenstemming; de mate van overeenstemming die tussen mensen wordt bereikt. Datgene waarover we het eens zijn dat het werkelijk is, is werkelijk.

rechtvaardiging:

de poging om een overt te verminderen door uit te leggen waarom het eigenlijk geen overt is. Zie ook overt in deze Verklarende Woordenlijst.

schroeven:

een ronddraaiende as met spiraalvormige bladen die maken dat een schip voortbeweegt door de achterwaartse stuwkracht van het water; een propeller.

Scientology:

Scientology is een praktische religie die te maken heeft met de studie van kennis, die door middel van de toepassing van haar technologie wenselijke veranderingen teweeg kan brengen in iemands leven. L. Ron Hubbard is met de ontwikkeling ervan meer dan dertig jaar bezig geweest. De term Scientology komt van het Latijnse scio (weten in de meest volledige betekenis van het woord) en het Griekse woord logos (studie van). Scientology wordt verder gedefinieerd als de studie en behandeling van het spirituele wezen in relatie tot zichzelf, universa en andere levensvormen.

somatiek:

in Scientology gebruiken we het woord somatiek voor het aanduiden van alle soorten onaangename lichamelijke gewaarwordingen, ziektes, pijnen of ongemakken. Soma betekent in het Grieks “lichaam”.

technologie:

met technologie wordt gedoeld op de toepassingsmethoden van een kunst of wetenschap in tegenstelling tot louter de kennis van de wetenschap of kunst zelf. In Scientology verwijst de technologie naar de door L. Ron Hubbard ontwikkelde toepassingsmethoden van Scientology principes om de functies van het verstand te verbeteren en om de potentiële vermogens van het spirituele wezen te rehabiliteren.

thetan:

de persoon zelf – niet zijn lichaam of zijn naam, het fysisch universum, zijn verstand of iets anders – het is wat zich bewust is van het bewust zijn, de identiteit die het individu is. De term thetan betekent de persoon. De term thetan werd bedacht om elke mogelijke verwarring met oudere, niet-geldige begrippen te elimineren. Deze term komt van de Griekse letter theta, die de oude Grieken gebruikten om denken of misschien geest aan te duiden; er werd een n aan toegevoegd om er een zelfstandig naamwoord van te maken zoals dat op de moderne manier in de techniek wordt gedaan om woorden te creëren.

woordverhelderen:

elk woord in het materiaal dat iemand bestudeert dat niet volledig is begrepen definiëren, of zorgen dat het gedefinieerd wordt aan de hand van een woordenboek.

woordverheldering:

het onderwerp en de actie van het wegnemen van onwetendheid, misbegrepen woorden en verkeerde definities van woorden, en van barrières om woorden te gebruiken.